Bu sayfa 61618 kez ziyaret edildi. 
 Birim

            Klinik Araştırmaları Birimi (KABİ), Kocaeli Üniversitesi kararıyla 2007 yılında 'birim' olarak kurulmuştur.
  
  Amaç   
 
Klinik Araştırmalar Biriminin kuruluş amacı Kocaeli Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksek Okul, Enstitü, Merkez    ve benzeri kuruluşlarda klinik öncesi ve/veya klinik araştırmaların etik kurallar ve yüksek bilimsel standartlar  çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Bu yönerge ile oluşturulacak Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Birimi klinik öncesi ve/veya klinik   araştırmaların tasarlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında araştırmacılara destek verecek, sekreter,   araştırma hemşireleri, araştırma laboratuarı, biyoistatistiksel ve informatik destek vasıtasıyla  araştırmacıların karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olacaktır.

Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında koordinasyon oluşturmak,   araştırmacıların farklı laboratuarlardan laboratuarın işleyiş düzenini bozmadan yararlanmalarını sağlamak   birimin amaçlarındandır.


 
 
 Hedefleri
  
Etik kurallar başta olmak üzere araştırma planlama, yürütme ve değerlendirme yöntemlerinin bilincinde araştırmacılar yetiştirmek

İyi-eğitimli ve kalıcı araştırma hemşireleri kadrosu oluşturmak

Klinik çalışmaları yürütecek, veri toplama konusunda eğitimli araştırma teknisyenleri yetiştirmek

Biyoinformatiği bir araştırma disiplini olarak kullanacak kadrolar yetiştirmek

KABİ Çerçeve Programı dahilinde araştırmacıların farklı birimlerle bir araya gelerek farklı araştırma olanaklarından yararlanmasını sağlamak

Farklı birimlerdeki araştırma olanaklarını koordine etmek

Klinik araştırma protokollerini oluşturma, yürütme ve değerlendirme aşamasında deneyimli araştırmacılarla genç araştırmacıları bir araya getirmek

Araştırmanın bilimsel kalitesini artırmak ve verilerin güvenilirliğini sağlamak

Uluslar arası, çok merkezli projelere katılabilecek araştırmacılar ve araştırma olanakları yaratmak

Üniversite stratejik planında belirlenen öncelikli konulara ait araştırma temalarını belirlemek ve ilgili anabilim dallarını örgütlemek

Klinik araştırmalarla hücre kültürleri ve gen anlatımı arasındaki organik bağları kuracak bir çalışma ortamı oluşturmak
Gen anlatımı ve klinik hastalıklar arasındaki bağları güçlendirecek projeler tasarlamak ve yürütmek

Genomiks, proteomiks, nanoteknoloji, biyosensorlar gibi konularda yoğunlaşacak modern tıp bilgisinin paylaşılacağı bir ortam oluşturmak

Düzenli bir bütçeye sahip olarak araştırmalar ve dokümantasyon için gereken sarf malzemelerinin sürekliliğini sağlamak

 
 
 Yapısı
Klinik Araştırmalar Birimi personeli Tıp Fakültesinden tüm bölümler dikkate alınarak belirlenen bir başkan ve üç üye olmak üzere dört öğretim üyesi, sekreter, araştırma hemşireleri, biyoistatistik ve informatik uzmanından oluşur.

Klinik Araştırmalar Birimi Danışma Kurulu Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Araştırma Fonundan sorumlu Rektör Yardımcısı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı (veya Temsilcisi), İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Temsilcisi, Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu Temsilcisi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi (veya Temsilcisi), Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı sorumlusu, DETAB Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Hukuk Danışmanından oluşur.

KABİ Bilimsel Danışma Kurulu Tıp Fakültesi Anabilim Dalları tarafından önerilmiş öğretim üyelerinden oluşur. Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri araştırmayı branşları açısından değerlendirerek Anabilim Dallarında konu ile ilgili öğretim üyelerine yönlendirirler.

   
   
 
 
 Görevleri
Eğitim ile İlgili Görevler

Klinik Araştırmalar Birimi düzenli eğitim programları ve seminerler ile etik kurallar ve yüksek bilimsel standartlara uygun çalışmalar yapan araştırmacılar yetiştirmesini sağlar.

Standartlara uygun eğitim programları ve kurslar vasıtasıyla araştırmacıların araştırma sertifikası almalarında aracılık eder.

Düzenli seminerler vasıtasıyla çeşitli araştırma laboratuarları, temel ve klinik bilimlerin araştırma olanaklarını birbirlerine tanıtmasını sağlar.

Broşürler veya bilgilendirme toplantıları ile araştırmalara katılan hastaları hakları konusunda bilgilendirir.

Araştırma Projelerinin Planlanması ve Yürütülmesi ile İlgili Görevler

Klinik Araştırmalar Birimi düzenli anket çalışmaları ve toplantılarla araştırmacıların karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi sahibi olur ve sorunları yetkili birimlere iletir ve çözümü konusunda projeler üretir.

İhtiyaç duyan proje yürütücüsü ve araştırmacılara araştırma projesinin etik, metodolojik ve istatistiksel planlaması konusunda danışmanlık hizmeti verir ve ilgili Anabilim Dalları ve Birimlerden destek alması için koordinasyonu sağlar.

Anabilim/Bilim Dalları ve Araştırma Birimleri ile görüşmeler yaparak araştırma olanakları, donanım, gereksinimler konusunda bilgi sahibi olur ve birimler arası işbirliğini sağlar.

Klinik Araştırma Birimi Üniversite Araştırma Fonundan destek alacak projeleri Danışma Kurulu üyeleri ile en az ayda bir yapılan toplantılarla ele alır. Klinik Araştırma Birimine verilmiş araştırma dosyaları raportör tarafından Danışma Kuruluna sunulur. Gerekli görüldüğünde araştırma projesi görüşülürken proje sorumlusu toplantıya çağrılabilir. Proje kapsamında gerekli olan cihazlar üniversite bünyesinde mevcut ise araştırmacı öncelikle bu cihazların bulunduğu ünitelere yönlendirilir. Klinik Araştırmalar Birimi projenin üniversite bünyesinde yapılıp yapılmayacağını ve gerekli cihazların bulunup bulunmadığını bir raporla ÖDAK ' a  bildirir.

Üniversite Stratejik Planına uygun araştırma projelerini önceliklendirerek gerekli altyapıların oluşmasına yönelik yer, cihaz ve personel planlaması yapar.

Sekreterlik ve hemşirelik hizmetleri vasıtasıyla araştırma hastaları ile irtibatın sağlanması, izlem, kan alma ve serumların saklanması konusunda araştırmacıya destek verir.

Klinisyenlerin araştırma hastalarını muayene edebilecekleri, verilerini toplayıp kayıtlarını tutabilecekleri ortamları sağlar.

Gereksinim duyulması halinde çok merkezli çalışmalar başta olmak üzere monitorizasyon ve veri kontrolünün sağlanabileceği koşulları hazırlar.

Klinik Araştırma Birimi personeli düzenli haftalık toplantılarla başvurusu yapılan araştırmaları inceler, yürütülen araştırmaların durumunu izler ve karşılaşılan sorunları ilgili birimlere iletir.

   
 
Haberler
Araştırma olanakları:
Birimimiz, araştırma olanaklarını yeni fikirlere sunma kararı almıştır. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.
---------
İlk Çalışma :
10.01.2007 KABİ Tanıtım için tıklayınız.
---------

 
DUYURULAR
KABİ 'nin alt yapısının tartışılması
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
   
Levent Candan